Cảm nhận khách hàng

Mr Vinh

Anh dùng gỗ 3, cán SR của Ryoma. Lên sân gôn Kings Island Đồng Mô anh được Albatross.

Anh Vinh cũng đang dùng driver Ryoma special tuning, độ loft 10.5, shaft Beyon power plus.

Đối với các golf thủ không chuyên, tỷ lệ thực hiện thành công cú ghi điểm này là 1/6.000.000, trong đó tỷ lệ đạt điểm Hole in one là 1/12.000

Mr Cương

Công cụ chính để kiếm đại bàng. Tại sận FLC, một trận anh được hai eagle. Anh đang dùng gỗ 3, cán SR

Mr Vân

Longest Drive Lady – 220 yards

Mr Minh

Anh dùng driver #Ryoma, đánh xa lắm, 10 hố par, lần đầu đánh được như vậy. Gậy cũ của anh chỉ 210y, đánh driver của em (#ryomagolf), 240-250y

Mr Thái Hà

Anh dùng driver Ryoma, đánh xa lắm. Lên sân 100% vào fairway, gậy tạo cảm giác hỗ trợ tốt.