Fitting trao tặng gậy RYOMA F5-SR cho golfer Nguyễn Văn Dũng

71e44a61c7ca219478db
Ryoma Golf cùng anh chọn thông số gậy phù hợp tại sân tập Golf Phương Đông
d4e6d4e25849be17e758
Anh đã lựa chon cây gỗ 5 flex -SR.