Không tuân theo SLE

Phần mặt gậy và phần thân đầu gậy đều siêu phản lực

 

  1. Có thể thấy được Tốc độ ban đầu của bóng tăng lên, tăng thêm 2,7m/s
  2. Back-spin (Xoáy hậu) giảm 35%, tạo ra đường bóng hình cánh cung với lăn cực lớn
  3. Tiếng đánh bóng êm hơn cả gậy driver loại tuân theo SLE thông thường khác

(Dữ liệu so sánh được thực hiện với gậy driver loại tuân theo SLE thông thường khác với tốc độ đầu gậy trung bình (HS) 41m/s)