Mr Cương

Công cụ chính để kiếm đại bàng. Tại sận FLC, một trận anh được hai eagle. Anh đang dùng gỗ 3, cán SR