Mr Diệm

CEO -EOC Việt Nam

“Hút xong điếu cigar, bóng vẫn chưa rơi”. Đường bóng thẳng, đẹp, xa hơn gậy driver trước anh dùng. Mr. Diệm đang dùng cây driver D 9.5, Tour AD, 6S.

Tìm kiếm