Mr Đức Minh

Anh dùng driver Ryoma, đánh xa lắm, 10 hố par, lần đầu đánh được như vậy.

Gậy cũ của anh chỉ 210y, đánh driver Ryoma, được 240-250y