Mr. Dũng

Par4 đánh driver #RyomaGolf xong còn 20y đến cờ. 🤩 Hạ 4 gậy từ khi dùng cây driver này – comments of #VIP #Owner
(từ 11.1 xuống 7.1 🥰 trong vòng ~ 8 tháng).
#BeyondPower
#SpecialTuning