Mr Duy Hưng

Anh Hưng mua gỗ 3, gỗ 5 của Ryoma, lên sân đánh thay driver toàn 260 yard, 250 yard.