Mr Khanh

Anh đánh driver (RYOMA G-SR-10.5) qua bẫy cát, 260y. Gỗ 3 (RYOMA F3) được 240 ~ 250y. Par 5, 2 ON.

Tìm kiếm