Mr Minh

Anh dùng driver #Ryoma, đánh xa lắm, 10 hố par, lần đầu đánh được như vậy.

Gậy cũ của anh chỉ 210y, đánh driver của em (#ryomagolf), 240-250y

Tìm kiếm