Mr Ngọc Thạch

Trước anh đánh driver 210 yard, chuyển sang Ryoma được 250 yard.