Mr Phú

Mr. Phú – chủ nhân của gậy Ryoma – D type – 10.5 – shaft: Beyond Power Plus,
đã nói dùng gậy của Ryoma Golf (D type – shaft: Beyond Power Plus) đánh xa hơn gậy khác, xa hơn được khoảng 30 yard.
Sau khi dùng gậy Ryoma, dùng lại gậy cũ thấy khó hơn.

Tìm kiếm