Mr Thái Hà

Anh dùng driver Ryoma, đánh xa lắm. Lên sân 100% vào fairway, gậy tạo cảm giác hỗ trợ tốt.