Mr Tú

Mr. Tú told to Mr. Đồng: Lúc chưa dùng #Ryoma, anh Vũ đánh driver 180-200 yard. Sau khi dùng #Ryomadriver toàn 250-260 yard. “Cap” hạ từ 25 bây giờ còn 14, 15. Cẩn thận như anh Vũ mà mua gậy ngay từ hồi đầu tiên, hơn 30m.
Mr. Tú told me: “Chính anh đưa anh Vũ vào golf. Bây giờ anh Vũ toàn chấp anh mấy gậy.”
Mr. Đồng told me: “Anh Tú là bạn thân của anh.”