Mr Viết Thành

Nếu chưa dùng Ryoma thấy các gậy khác bình thường. Sau khi dùng Ryoma rồi, thấy gậy khác rất bì. Như là đang dùng iphone quay về dùng điện thoại thời xưa