Feedback của Mr Vinh về gậy Ryoma Golf

Anh dùng gỗ 3, cán SR của Ryoma. Lên sân gôn Kings Island Đồng Mô anh được Albatross.

Anh Vinh cũng đang dùng driver Ryoma special tuning, độ loft 10.5, shaft Beyon power plus.

Đối với các golf thủ không chuyên, tỷ lệ thực hiện thành công cú ghi điểm này là 1/6.000.000, trong đó tỷ lệ đạt điểm Hole in one là 1/12.000

Tìm kiếm