Mr Vũ

Dùng driver G type – SR – 10.5, handicap từ 2 con số, chữ đầu là 2, giờ chữ số đầu đã là 1.

Tìm kiếm