Mr Xuân Phú

Dùng gậy của Ryoma đánh xa hơn gậy khác, xa hơn được khoảng 30 yard.

Sau khi dùng gậy Ryoma, dùng lại gậy cũ thấy khó hơn.

Tìm kiếm