Mr. Nguyễn Luân “Far 5 đánh xong còn 177 Yards đến cờ, Hơi Bực (*-*)”