Nữ đại sứ thương hiệu Ryoma tại Việt Nam ” Bùi Thúy Hằng” đến thăm đại bản doanh Ryoma tại Tokyo Nhật Bản

Nữ đại sứ thương hiệu Ryoma tại Việt Nam ” Bùi Thúy Hằng” cùng ” Bác Adachi ” chủ tịch Ryoma tại Việt Nam đã có chuyến thăm đại bản doanh Ryoma tại Tokyo, ngồi nói chuyện mà các anh Chủ tịch nhắc Nguyen Thai Duong suốt thôi. Phải ủ mưu tổ chức sang đây làm mấy trận thôi nhá ???️‍♂️?️‍♀️?

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Nguồn: Nữ Đại Sứ Thương Hiệu ” Bùi Thúy Hằng”