Cảm nhận khách hàng

4ab9e753d00c0b52521d
Mr Vinh

Anh dùng gỗ 3, cán SR của Ryoma. Lên sân gôn Kings Island Đồng Mô anh được Albatross.

Anh Vinh cũng đang dùng driver Ryoma special tuning, độ loft 10.5, shaft Beyon power plus.

Đối với các golf thủ không chuyên, tỷ lệ thực hiện thành công cú ghi điểm này là 1/6.000.000, trong đó tỷ lệ đạt điểm Hole in one là 1/12.000

ee9e8e346e50b60eef41
Mr Cương

Công cụ chính để kiếm đại bàng. Tại sận FLC, một trận anh được hai eagle. Anh đang dùng gỗ 3, cán SR

67756bdf8bbb53e50aaa
Mr Vân

Longest Drive Lady – 220 yards

0d499c229d8b5bd5029a
Mr Minh

Anh dùng driver #Ryoma, đánh xa lắm, 10 hố par, lần đầu đánh được như vậy. Gậy cũ của anh chỉ 210y, đánh driver của em (#ryomagolf), 240-250y

ef7873f30b60cd3e9471
Mr Thái Hà

Anh dùng driver Ryoma, đánh xa lắm. Lên sân 100% vào fairway, gậy tạo cảm giác hỗ trợ tốt.