Mr Xuân Phú

Dùng gậy của Ryoma đánh xa hơn gậy khác, xa hơn được khoảng 30 yard.

Sau khi dùng gậy Ryoma, dùng lại gậy cũ thấy khó hơn.