Mr Lợi

Cảm ơn em, từ ngày có gậy của em anh chơi hay hơn nhiều lắm.