Mr Biên

Anh Hưng mua gỗ 3, gỗ 5 của em (#Ryoma), lên sân đánh thay driver toàn 260 yard, 250 yard.