Mr Long

Anh thích cây 5 gỗ nhất trong bộ gậy gồm 15 cây. Đánh sân Tam Đảo hố khoảng 540y, anh đánh 2 gỗ 5, 1 gỗ 7 là 3 ON.