Mr Thành

Nếu chưa dùng #ryomagolf thấy các gậy khác bình thường. Sau khi dùng Ryoma rồi, thấy gậy khác rất bì. Như là đang dùng #iphone quay về dùng điện thoại thời xưa