VIP users:

Dùng driver của Ryoma Golf: shaft: Beyond Power Plus; head: Special Tuning, khi chơi golf tại sân golf Ninh Bình, 16/04, giảm được 04 gậy, bóng bay thẳng trong fairway, không bị bay lạc sang fairway bên cạnh